قوانین و مقررات

قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی
قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد
ماده 24 قانون خدمات کشوری
انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران
قانون و آیین نامه کامل شوراها اسلامی شهر و روستا - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴-
انتخابات مجلس شوراي اسلامي
آيين نامه داخلي مجلس خبرگان رهبري
فعاليت احزاب و جمعيتها و انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده
قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر
دستورالعمل اجرایی مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری