نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

آب انبار حاج ابو القاسم

آب انبار حاج ابو القاسم


آب انبار حاج ابو القاسم

آب انبار حاج ابو القاسم 

موقعيت : خيابان مهديه جنب مسجد امام حسين (ع)

قدمت : دوره قاجاريه

اب انبار حاج ابوالقاسم  د رمحله سفلي شهرستان بافق انتهاي خيابان مهديه قراردارد اين آب انبار بزرگترين اب انبار شهرستان از نظر ارتفاع مي باشد و با ارتفاع 9 متر از سطح زمين واقع شده است و داراي دو بادگير هشت ضعلي كه هر بادگير 5 متر ارتفاع دارد عمده مصالح به كاررفته در آن اجر و ساروج  مي باشد

سقف اب انبار با آجرهاي مربع شكل فرش شده است كه نماي خاصي به ان داده است سقف خزينه به شكل نيمكره يا تخم مرغي است كه جهت حفاظت اب از گرد و غبار ، آلودگي و آفتاب داغكوير بالاتر از سطح زمين ساخته شده است

با پيمودن پله هاي نسبتاً زياد ( 21 پله ) در راهرويي به پهاي 1 متر با ارتفاع 3 متر و سقف مرحابي شكل دسترسي  به مخزن اب انبار مسير مي شود اين مخزن 12 متر قطرو 14 متر ارتفاع دارد در وسط سقف آن جام خانه اي 1 2 ضلعي وجود دارد .