نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

اجراي خدمات غير حضوري دريافت دفترچه بيمه خدمات درماني

اجراي خدمات غير حضوري دريافت دفترچه بيمه خدمات درماني


اجراي خدمات غير حضوري دريافت دفترچه بيمه خدمات درماني

هموطنان گرامي زين پس مي توانند با مراجعه به سايت www.msio.org.ir براي درخواست يا صدور و تعويض دفترچه بيمه خدمات درماني مراجعه نموده و پس از آن دفترچه جديد صادر شده از طريق پست به آدرس شما ارسال مي گردد.

 

 ادراه كل بيمه خدمات درماني استان يزد