نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

اخذ 98 درصدي سند مالكيت عرصه هاي ملي و دولتي شهرستان بافق

اخذ 98 درصدي سند مالكيت عرصه هاي ملي و دولتي شهرستان بافق


توسط اداره منابع طبیعی بافق صورت گرفت:

رييس اداره منابع طبيعي بافق از اخذ 98 درصدي سند مالكيت عرصه هاي ملي و دولتي اين شهرستان بنام دولت جمهوري اسلامي ايران خبر داد.

محمد خسرواني اظهار داشت: طرح مميزي اراضي و تفكيك مستثنيات از منابع ملي، پس از تصويب قانون ملي شدن جنگلها مورخ 27/10/1341 در قالب دو پروژه به اجرا درآمده است. اين طرح شامل كليه فعاليت هاي تشخيص و شناسايي منابع طبيعي تجديد شونده اعم از عرصه و اعياني جنگل ها، مراتع، بيشه هاي طبيعي و اراضي جنگلي به منظور تعيين حدود و ثغور آنها از مستثنيات قانوني اشخاص و اعمال مالكيت و حاكميت دولت بر عرصه هاي ملي شده جهت اجراي وظايف اداره منابع طبيعي مشتمل بر حفظ، احيا، توسعه و بهره برداري اصولي از منابع طبيعي مي باشد.

وي ضمن اشاره به اهداف مهم اين طرح، ادامه داد: اين طرح با اهدافي چون شناسايي و تشخيص عرصه هاي منابع طبيعي و اعمال و ارتقاي حاكميت دولتي بر منابع و عرصه هاي ملي كشور، فراهم نمودن بستر فعاليت جهت جلب مشاركت و سرمايه گذاري در عرصه هاي منابع طبيعي، كمك به ارتقاي سطح حفاظت و حمايت از عرصه هاي منابع طبيعي كشور، ايجاد زمينه مناسب جهت جلوگيري از تخريب و تجاوز به اراضي ملي، به هنگام نمودن نقشه هاي سنواتي با توجه به پيشرفت تكنولوژي به منظور توليد نقشه هاي كاداستر غيرشهري و بهينه سازي مديريت بر عرصه هاي ملي و ... انجام مي گردد.

وي حفاظت و حراست از عرصه هاي منابع طبيعي و تثبيت مالكيت دولت در اراضي ملي و دولتي و اخذ سند مالكيت به نام دولت جمهوري اسلامي ايران را از مهمترين وظايف اداره منابع طبيعي برشمرد و اضافه كرد: تاكنون در 98 درصد از عرصه هاي ملي و دولتي شهرستان بافق به وسعت بيش از 850 هزار و 607 هكتار، سند مالكيت بنام دولت اخذ شده است. 

يادآور مي شود شهرستان بافق 854 هزار و 897 هكتار و 4 مترمربع وسعت دارد كه از اين مقدار، 3060 هكتار را مستثنيات شامل مي شود.