نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

ارائه مقاله رئيس دانشگاه‌ آزاد اسلامي واحد بافق دردومين همايش ملي عمران شهري

ارائه مقاله رئيس دانشگاه‌ آزاد اسلامي واحد بافق دردومين همايش ملي عمران شهري


ارائه مقاله رئيس دانشگاه‌ آزاد اسلامي واحد بافق دردومين همايش ملي عمران شهري

ارائه مقاله رئيس دانشگاه‌ آزاد اسلامي واحد بافق دردومين همايش ملي عمران شهري با محوريت بهينه سازي انرژي در ساختمان در واحد سنندج

 

مقاله محمدصادق طالبي رئيس دانشگاه‌آزاد اسلامي واحد بافق با عنوان «طراحي همساز با اقليم در استان يزد » در همايش ملي عمران شهري با محوريت بهينه سازي انرژي در ساختمان در واحد سنندج ارائه شد .

طالبي در اين مقاله ابتدا با استفاده از ميانگين بلندمدت اطلاعات ايستگاههاي سنوتيك استان و بر اساس روشهاي متدوال طبقه بندي اقليم ،‌نوع اقليم حاكم بر مناطق مختلف را تعيين و سپس بر اساس تيپ اقليمي مناطق با به دو گروه اقيلم ملايم و اقليم كمي سرد طبقه بندي كرد و در نهايت با بهره گيري از شاخص هاي اقليم معماري گيوان واولگي جهت گيري ، فرم و تناسبات ساختمان و غيره را براي هر دو گروه محاسبه و ارائه نموده است .