نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

ارائه مقاله عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق در سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

ارائه مقاله عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق در سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران


ارائه مقاله عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق در سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

مقاله علمی با عنوان ( انتخاب روش بهینه در آتشباری کنترل شده جهت دیواره سازی معدن سه چاهون آنومالیx1  ) توسط مهدی اسلام زاده عضو هیئت علمی واحد بافق در سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران ارائه شد.

اسلام زاده در این مقاله برای طرح الگوی حفاری و آتشباری با به دست آوردن پارامترهای موثر بر حفاری و آتشباری نظیر میزان استخراج سالیانه ،میزان برداشت سالیانه،سرعت متوسط حفاری در کانسنگ،سرعت متوسط حفاری در باطله سنگ و... بررسی و جداولی ارائه نموده است.

وی دو روش آتشباری کنترل شده برای آنامالی x1  و کنترل شده پیش برش سپری برای آنومالیx1 را برای معدن سه چاهون توده جنوبی پیشنهاد داده است .