نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

استخدام فرزندان شهداء

استخدام فرزندان شهداء


استخدام فرزندان شهداء
بنا بر مصوبه هیئت وزیران در مورخ 4/6/88 موافقت شد تا دستگاههای اجرایی نسبت به استخدام رسمی فرزندان شهدا و خانم های سرپرست خانوار شاغل که به صورت قراردادی در شرکتهای خدماتی و پیمانکاری مربوط مشغول به خدمت هستند و همچنین استخدام فرزندان افراد شاغل در دستگاههای اجرایی که در حین انجام وظیفه دچار سانحه منجر به فوت شده اند به جای آنان اقدام نمایند .