نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

آسفالت راه روستايي گود گوار آغاز شد .

آسفالت راه روستايي گود گوار آغاز شد .بنا بر گزارش روابط عمومي؛كاظم فتوحي رئيس اداره راه و شهرسازي در اين رابطه گفت : اين پروژه به طول 5/4 كيلومتر زيرسازي و با عرض 6 متر در حال آسفالت گرم ميباشد .اعتبار هزينه شده جهت پروژه مذكور مبلغ چهار ميليارد ريال ميباشد كه از محل اعتبارات ملي روستايي و استاني تامين گرديده است .