نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

آغازسال تحصيلي جديددبيرستان علوم و معارف اسلامي صدراي بافق

آغازسال تحصيلي جديددبيرستان علوم و معارف اسلامي صدراي بافقبه گزارش روابط عمومی اداره تبلیغات اسلامی بافق دراين مراسم که باحضور رئيس اداره تبليغات اسلامي شهرستان ،معلمان ،مديران ودانش آموزان جديدالورود برگزارشد،حجت الاسلام علي روحاني رئيس اداره تبليغات اسلامي بافق سخنراني مبسوطي ايرادکردوضمن تبريک آغازسال تحصيلي وخوش آمود گويي به دانش آموزان باتکيه به حديثي از پيامبر اسلام(ص) دانش آموزان رابه طرح دوستي بايکديگر براي رضاي خدا توصيه کردوآن رازيربناي توفيقات روزافزون دانست.

روحاني درادامه گفت رسيدن به تعالي وکسب مدارج علمي ازبهترين اهداف است که نيازبه جديت وسخت کوشي داردوکسي به اين مهم دست پيدانخواهدکردمگرباتلاش بي وقفه ومستمر،وي درپايان افزوددانش آموزان دبيرستان علوم ومعارف اسلامي صدرا بايستي به گونه اي عمل کنندکه درتمام زمينه ها الگوي ديگرمدارس باشند.