نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

آقاي نژاد حسينيان معاونت امور تعاونيهاي اداره كل تعاون استان يزد در جريان سفر به شهرستان بافق از 2 واحد تعاوني آشيانه سبز كوشك بازديد نمود

آقاي نژاد حسينيان معاونت امور تعاونيهاي اداره كل تعاون استان يزد در جريان سفر به شهرستان بافق از 2 واحد تعاوني آشيانه سبز كوشك بازديد نمود


آقاي نژاد حسينيان معاونت امور تعاونيهاي اداره كل تعاون استان يزد در جريان سفر به شهرستان بافق از 2 واحد تعاوني آشيانه سبز كوشك بازديد نمود

در جريان اين بازديد كه مسئول اداره تعاون شهرستان نيز حضور داشت مسائل ومشكلات هر 2 واحد تعاوني مورد بررسي قرار گرفت كه مقرر گرديد بمنظور رفع مشكل نقد ينگي  تعاوني پس از بررسي نهايي  از محل كمك هاي دولت مساعدت لازم صورت گيرد  قابل بذكر است در واحد توليد پوشاك 5 نفر زن ودر واحد توليد دستكش 5 نفرمرد اشتغال دارند كه عمده توليدات تعاوني به شركتهاي معدني  منطقه عرضه ميگردد همچنين با توجه به شروع بكار پيمانكار پروژه مسكن مهرمعاونت اداره كل از نزديك در جريان ساخت و ساز مسكن مهر قرار گرفت در جريان اين بازديد كه مدير عامل شركت پيمانكار آقاي عليخاني ومسئول اداره تعاون شهرستان نيز حضور داشتند گزارشي از  پيشرفت پروژه مسكن مهرتوسط مسئول اداره ارائه وپيمانكار پروژه نيزمعاونت اداره كل رادر جريان اقدامات انجام شده ظرف مدت كوتاه شروع بكار خود قرار داد در پايان معاونت اداره كل ضمن تقدير وتشكر از اقدامات انجام شده خواستار تسريع در اجراي پروژه همراه با دقت لازم در كار گرديد وي همچنين  بر پيگيري جذب تسهيلات ساخت مسكن مهر تاكيد نمود