نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

آمار آراء نامزدها به تفكيك حوزه ها

آمار آراء نامزدها به تفكيك حوزه هانام و نام خانوادگي مهريزابركوه(مركزي)بهمنجمع ابركوهبافقبهاباد(مركزي)اسفيججمع بهابادهراتمروستجمع خاتمجمع كل
زارع زاده مهريزي دخيل عباس27,3373803056856,1503,3313853,7164,1702,2136,38344,271
فرهمند كاظم1,25016,4306,46522,8957,4762,0794182,4975,8103,4209,23043,348
آراء سفيد10494331272557112834957106675
جمع28,69116,9046,80323,70713,8815,4818156,29610,0295,69015,71988,294