نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

امام آمد...

امام آمد...صبح ۱۲ بهمن سال ۵۷، صبحی متفاوت بود، لحظه دیدار با معشوق نزدیک است، شور و اشتیاق در دل‌ها موج می‌زند.