نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

اهمیت سرشماری نفوس و مسکن

اهمیت سرشماری نفوس و مسکن


اهمیت سرشماری نفوس و مسکن

اهمیت سرشماری نفوس و مسکن

به مردم عزیز
" توصیه می کنم به سوالات آمارگیران پاسخ های صحیح و دقیق بدهند تا دولت با اتکاء به آن بتواند برنامه ریزی بهتری انجام دهد و اولویت ها را در مسائل مختلف کشور رعایت کند.                      "مقام معظم رهبری"