نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

اولین سالگرد زائران سوریه

اولین سالگرد زائران سوریه


اولین سالگرد زائران سوریه

از ميان كوچه هاي فقر گذشتيم و با داغي بر دل و با باري از اندوه ياد دل نگرانيهاي آن همشهریان افتاديم. امروز  11/خرداد/1388 اولين سالگرد درگذشت زائران سوریه است. يعني درست دوازده ماه پيش دستانمان را فشردند و رفتن. گل خنده هاي هميشگي بر لبانشان بود و تماما دل در گرو خيالاتي داشتن كه هر آن بر شادماني كوچه هاي فقرزده اصرار داشتند.اين نيز طرفه مشيّتي از مشيّتهـاي خـداوندي است كه جاودانگي حيات انسانها در دنياي ديگري رقم زده شودو همـه در تقـديري غم انگيز نظاره گرمبهـوت هجـران ابدي يكديگر باشند .

يكـسال از افـلاك پر كشـيدن مـرغ جان تابنـاك زائرين حرم حضرت زينب (س) گذشـت و تنها دريغ و حسـرتي ابـدي به جاي ماند . ايـنك برآنيم تا در اوليـن سالگـردعروج ابدي شان با حضـور در محفلي معنوي و آكـنده از ســوز و آه ، انـدوه بازمـانـدگان را شـريك شـده و يـاد جانهاي درخشان آسماني پيوند را گرامي بداريم .بي تـرديد حضـور سـبز شمـا در ايـن مـراسم  طـراوت بخـش باغ خـزان زده دلهـاي آكـنده از اندوه ارواح سبكبال پركشيده به افلاك خواهد شد .