نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

آگهی واگذاری مواد معدنی سرب و روی از طریق مزایده

آگهی واگذاری مواد معدنی سرب و روی از طریق مزایده


آگهی واگذاری مواد معدنی سرب و روی از طریق مزایده

 تمدید شد: آگهی واگذاری مواد معدنی سرب و روی از طریق مزایده

سازمان صنایع و معادن استان یزد