نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازديد بازرسان کشور از مهدهاي كودك شهرستان بافق و بهاباد

بازديد بازرسان کشور از مهدهاي كودك شهرستان بافق و بهاباد


بازديد بازرسان کشور از مهدهاي كودك شهرستان بافق و بهاباد

خانم حسيني مسئول امور مهدهاي كودك بافق گفت : آفاي قنبري و درويش از بازرسين سازمان بهزيستي كشور و خانم حقجو مسئول امور كودكان و نوجوانان بهزيستي استان به همراهي رئيس اداره بهزيستي بافق از روستا مهدها و مهدهاي خصوصي بافق وبهاباد را مورد بازديد و بازرسي قرار دادند.

وی با اشاره به بازدید هیات بازرسی کشور از مهد روستا دردانه روستاي مباركه بافق گفت:پس از بازدید از محیط کار و نحوه آموزش مهد، آقاي قنبري در مورد چگونگي استفاده از منافع عاليه و غذاي گرم و گرفتن شهريه سوالاتي مطرح نمود كه در جواب خانم خواجه مباركه مدير مهد گفت: با توجه به گراني مواد غذايي هزينه هایي که تحت عنوان يارانه اي بهزيستي براي هر نفر در نظر گرفته بسيار كم ميباشد و اميدوارم مسئولين در اين مورد تصميماتي اتخاذ فرمايند
                                                                                             

                                                                                                                                                  روابط عمومي بهزيستي شهرستان بافق