نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازدید فرماندار بافق از اداره تامین اجتماعی

بازدید فرماندار بافق از اداره تامین اجتماعی


بازدید فرماندار بافق از اداره تامین اجتماعی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری بافق ، فرماندار بافق دربازدیدی از اداره تامین اجتماعی این شهرستان بافعالیتها وخدمات تامین اجتماعی ازنزدیک آشنا شد.

وی پس ازبازدید درجمع کارکنان ومراجعان ازروند انجام کار و پاسخگوئی مناسب وبموقع به ارباب رجوع وافزایش تعداد بیمه شدگان درسالهای اخیر از رئیس وکارکنان شعبه قدردانی نمود.

درپایان تشکری رئیس تامین اجتماعی شعبه درباره فعالیتها وعملکرد حوزه کاری گزارشی را ارائه کرد.