نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

برخورد با متخلفين برداشت غيرمجاز گياهان دارويي

برخورد با متخلفين برداشت غيرمجاز گياهان دارويي


رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري خبر داد:

رييس اداره منابع طبيعي بافق گفت: برداشت گياهان دارويي در مراتع نيازمند اخذ مجوز از سوي اداره منابع طبيعي است.

محمد خسرواني با اشاره به اينكه گياهان دارويي هرساله بصورت خودرو در مراتع رويش دارند، بيان كرد: در مراتع شهرستان بافق گونه هاي گياهي با ارزش دارويي، صنعتي و حفاظتي چون بنه، گون، آنغوزه، ريواس، اشترك، زيره سياه، كلپوره، بومادران و... يافت مي شود كه برداشت آنها بر اساس طرح مصوب بصورت قانوني و اخذ مجوز از سوي اداره منابع طبيعي مي باشد و در غير اينصورت با متخلفين طبق مقررات رفتار خواهد شد.

همچنين وي مشاركت مردم در امر حفاظت از گياهان دارويي و مرتعي را خواستار شد و افزود: مردم در صورت مشاهده هرگونه برداشت غيرمجاز گياهان دارويي در مراتع شهرستان، اين اداره را مطلع نمايند.