نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

برق رسانی به مجموعه ورزشی کارگران بافق

برق رسانی به مجموعه ورزشی کارگران بافق


در جلسه ای با حضور معاون فرماندار بافق بررسی شد؛

بنا بر دعوت قبلي جلسه اي پيرامون جاده دسترسي و نحوه برقرساني مجموعه ورزشي كارگران در فرمانداري تشكيل گرديد.

صمدي ضمن خير مقدم و آرزوي قبولي طاعات و عبادات حاضرين، هدف از تشكيل جلسه را تشريح نمودند.

 در ادامه نوري رئیس اداره تعاون کار و رفاه  توضيحاتي را درخصوص نحوه اجراي پروژه بيان نمودند. در پايان بعد از بحث و تبادل نظر تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

-   مقررگرديد پس از اجراي شبكه توزيع برق،‌در مسير مورد نظر، در صورت هرگونه جابجايي پس از پرداخت هزينه توسط متقاضي انجام گيرد.

-        مسير مورد نظر درعرض 20 متر طبق كروكي مورد تائيد منابع طبيعي مي باشد.