نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاري كارگاه آموزشي ويژه زوج هاي جوان:

برگزاري كارگاه آموزشي ويژه زوج هاي جوان:به نقل از روابط عمومي بهزيستي بافق ،كارگاه آموزشي ويژه زوج هاي جوان با موضوع "تفاوت هاي جنسيتي " در محل سالن كنفرانس اداره بهزيستي برگزار شد.

كارگاه آموزشي ويژه زوج هاي جوان هر هفته به مدت 6 ساعت توسط مدرسان داراي گواهي تاييد شده از طرف سازمان بهزيستي يزد در محل سالن كنفرانس اداره بهزيستي برگزار ميشودبرخي از دوره ها ويژه(خانم ها يا آقايان) و برخي ديگر بطور گروهي (خانم ها و آقايان)برگزار ميشود