نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری آزمون ورودي دوره هاي كارداني ،كارشناسي پيوسته و ناپيوسته دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي در بافق

برگزاری آزمون ورودي دوره هاي كارداني ،كارشناسي پيوسته و ناپيوسته دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي در بافق


برگزاری آزمون ورودي دوره هاي كارداني ،كارشناسي پيوسته و ناپيوسته دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي در بافق

رضا فخر ، كارشناس سنجش و ارزشيابي گفت: آزمون ورودي دوره هاي كارداني ،كارشناسي پيوسته و ناپيوسته دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي با حضور 408 نفر خواهر و برادر در دوره كارشناسي پيوسته و ناپيوسته (يك حوزه ويژه خواهران و دو حوزه ويژه برادران ) و همچنين 854 نفر در دوره كارداني  در 7 حوزه ( دو حوزه ويژه خواهران و پنج حوزه ويژه برادران ) جمعا با حضور 1262 نفر برگزار شد.

آزمون كارشناسي پيوسته و ناپيوسته در نوبت صبح جمعه 14/12 88 و آزمون دوره كارداني در عصر همان روز برگزار شد.

قابل ذكر است كه جلسات اين آزمون مورد بازديد فرماندار ، مدير آموزش و پرورش ، معاونين و تني چند از كارشناسان قرار گرفت.