نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری جلسه بررسی شاخصهای بهداشتی در بافق

برگزاری جلسه بررسی شاخصهای بهداشتی در بافق


برگزاری جلسه بررسی شاخصهای بهداشتی در بافق

با توجه به اهمیت پوشش شاخص های بهداشتی جلسه ای با حضور سرپرست مرکز بهداشت ، کارشناسان مرکز بهداشت ، کلیه مسئولین بهداشت خانواده ، کارشناسان مناطق روستایی و مامای پزشک خانواده در محل دفتر سرپرستی برگزار گردید در این جلسه ابتدا آقای دکتر افشاری سرپرست مرکز بهداشت ضمن خیرمقدم هدف از برگزاری جلسه را بررسی شاخص های بهداشتی ( تنظیم خانواده ، کودکان ، مامایی ) عنوان نمودند سپس کارشناسان مرکز بهداشت به بررسی شاخص ها و مقایسه پرداختند در پایان راهکارهای پیشنهادی در خصوص ارتقاء شاخص های بهداشتی ارائه گردید