نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری جلسه هماهنگی برنامه های ایام الله دهه فجربرگزارشد

برگزاری جلسه هماهنگی برنامه های ایام الله دهه فجربرگزارشدجلسه هماهنگی برنامه های دهه مبارک فجرباحضوراعضای کانون فرهنگی فاطمیون شهرستان بافق دراداره تبلیغات اسلامی این شهرستان برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی اداره تبلیغات اسلامی بافق دراین جلسه که باحضورکارشناس فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی بافق واعضای کانون فرهنگی تبلیغی فاطمیون برگزارشدپیرامون برنامه ریزی وهماهنگی برنامه های دهه فجرتصمیماتی اتخاذشدازجمله دعوت ازاساتیدکشوری ازقبیل استادراستگوو استاد تراشیون جهت برگزاری برنامه هاویژه جوانان وخانواده هادرپایان مصوبات جلسه قبلی نیزبررسی شد.
گفتنی است این جلسه3 بهمن سال جاری درمحل اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بافق برگزارشد.