نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری دوره آموزشی برقراری ارتباط موثر با محیط و دیگران در اداره مخابرات بافق

برگزاری دوره آموزشی برقراری ارتباط موثر با محیط و دیگران در اداره مخابرات بافق


برگزاری دوره آموزشی برقراری ارتباط موثر با محیط و دیگران در اداره مخابرات بافق

دوره ضمن خدمت برقراری ارتباط موثر با محیط و دیگران با ثبت نام همکاران و مساعدت اداره محترم آموزش و پژوهش و جهاد دانشگاهی در مخابرات بافق شروع شد. مدت برگزاری این دوره 16 ساعت می باشد.