نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری کمیته نظارت بر شیر مدارس شهرستان بافق

برگزاری کمیته نظارت بر شیر مدارس شهرستان بافق


برگزاری کمیته نظارت بر شیر مدارس شهرستان بافق

کمیته نظارت بر شیر مدارس شهرستان بافق در روز چهارشنبه مورخ 18/9/88 با حضور سرپرست مرکز بهداشت کارشناسان بهداشت محیط ، مدارس ، تغذیه و مسئول بهداشت آموزش و پرورش برگزار شد . در این جلسه آقای دکتر افشاری سرپرست مرکز بهداشت در خصوص ارزش غذایی شیر و نقش آن در سلامت دانش آموزان و لزوم رعایت موازین بهداشتی در مراحل حمل و توزیع و نگهداری شیر در مدارس مطالبی بیان نمودند سپس مفاد دستور العمل نگهداری شیر بررسی و مقرر گردید انبار مناسبی در آموزش و پرورش با حداقل شرایط بهداشتی جهت نگهداری شیر اختصاص یابد مدیران مدارس ملزم به رعایت دستورالعمل مربوطه شوند و بازدیدهای مشترک از نحوه توزیع شیر در مدارس تداوم یابد