نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بلبلب

بلبلب


بلبلب

ديل كارنگي:

ما به وسيله چهار چيز با مردم در تماس هستيم. ارزش موقعيت ما از روي اين چهار چيز معلوم مي شود : آنچه انجام مي دهيم، آنچه جلوه مي كنيم، آنچه مي گوييم،آنطور كه مي گوييم.