نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

به مناسبت هفته تامین اجتماعی رئیس وکارکنان تامین اجتماعی بافق با فرمانداراین شهرستان ملاقات کردند

به مناسبت هفته تامین اجتماعی رئیس وکارکنان تامین اجتماعی بافق با فرمانداراین شهرستان ملاقات کردند


به مناسبت هفته تامین اجتماعی رئیس وکارکنان تامین اجتماعی بافق با فرمانداراین شهرستان ملاقات کردند

دراین دیدار فرمانداربافق بامثبت ارزیابی کردن عملکرد وخدمات سازمان تامین اجتماعی گفت: برای کاهش فاصله طبقاتی وحل مشکلات اقتصادی ورسیدن به رفاه عمومی ، گسترش وتوسعه تامین اجتماعی ضروری است.

ذبیح الله خواجه ای بااشاره به مصوبه دوردوم سفرریاست جمهوری به استان مبنی برساخت وتجهیز پلی کلنیک تامین اجتماعی درشهرستان بافق گفت:باتوجه به سابقه فعالیت تامین اجتماعی درشهرستان وانبوه جمعیت تحت پوشش درمان این سازمان لازم است درراستای تحقق این مصوبه وخواست دیرینه مردم منطقه تلاش شود.

وی همچنین بااشاره به پتانسیلهای بالقوه شهرستان بافق به لحاظ وجودمعادن غنی خواستار سرمایه گذاریاقتصادی تامی اجتماعی  درشهرستان شدوگفت باتوجه به فراهم بودن زمینه سرمایه گذاری درشهرستان بافق باید بخشی ازمنابع سازمان تامین اجتماعی برای تثبیت مشاغل موجودوفرصتهای شغلی جدیدبرنامه ریزی مناسبی داشته باشد

رئیس تامین اجتماعی بافق نیز دراین دیدار ضمن تشریح عملکرد این سازمان وچالشهای موجودگفت :ارائه خدمات مطلوب وبه موقع بیمه شدگان ازسیستمهای محوری سازمان تامین اجتماعی است که ارائه مطلوب این خدمات مستلزم پرداخت به موقع حق بیمه کارگران  توسط کارفرمایان است