نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بيش از 44هزار هكتار از مراتع تابستانه شهرستان بافق تحت پوشش مزاياي بيمه قرار گرفت.

بيش از 44هزار هكتار از مراتع تابستانه شهرستان بافق تحت پوشش مزاياي بيمه قرار گرفت.


رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري خبر داد:

رييس اداره منابع طبيعي بافق با اعلام اين خبر گفت: بيمه مراتع براي بهره مندي مرتعداران از پرداخت خسارت در زمان خشكسالي است.

محمد خسرواني با بيان اينكه 15 فقره مرتع تابستانه شهرستان بافق با وسعت  44642 هكتار در مرداد ماه سالجاري تحت پوشش مزاياي بيمه قرار گرفت، اظهار داشت: ‌مراتع اين شهرستان در صورت داشتن طرح مرتعداري و با رضايت مرتعدار، هر ساله بيمه مي شوند تا در هنگام خشكسالي، خسارت به مرتعداران پرداخت گردد.

وي خاطرنشان شد: مراتع تابستانه شهرستان بافق داراي 27 سامانه عرفي مميزي شده با وسعت 99289 هكتار است كه تاكنون براي 20 سامانه با وسعت 75484 هكتار طرح مرتعداري تهيه گرديده است.