نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

تشکیل کمیته سالک شهرستان بافق

تشکیل کمیته سالک شهرستان بافق


تشکیل کمیته سالک شهرستان بافق
مرکز بهداشت شهرستان بافق کمیته سالک شهرستان را برگزار نمود در این جلسه که با حضور سرپرست شبکه بهداشت و درمان ، سرپرست مرکز بهداشت و کارشناسان مبارزه با بیماریها برگزار گردید گزارش روند بیماری از سال 85 تاکنون از سوی کارشناس مسئول مبارزه با بیماریها ارائه شد . سپس برنامه عملیاتی مبارزه با سالک شهرستان به بحث و تبادل نظر گذاشته شد و مورد تصویب قرار گرفت