نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

تضمين 8000 ميليارد ريالي برقي كردن خط ريلي بافق – بندر عباس

تضمين 8000 ميليارد ريالي برقي كردن خط ريلي بافق – بندر عباس


تضمين 8000 ميليارد ريالي برقي كردن خط ريلي بافق – بندر عباس

طي مذاكرات تلفني كه فرماندار بافق بامدير كل تداركات و مجري طرح برقي كردن شركت راه آهن جمهوري اسلامي صورت پذيرفت نورا.. بيرانوند گفت: دوخطه كردن مسير ريلي بافق – بندرعباس از سال 1383 آغاز و تاكنون 612 كيلومتر آن با اعتباري بالغ بر 5300 ميليارد ريال عملياتي شده است . وي با اشاره به اين كه در شرايط كنوني 25 درصد جا به جايي كالا در استان هرمزگان توسط خطوط ريلي انجام مي شود افزود: از آنجا كه در حال حاضر اين ميزان حمل حدود 14 ميليون تن برآورد مي شود با اتمام دو خطه شدن و برقي كردن خط ريلي بافق بندرعباس رقم مذكور ابتدا به 25 ميليون تن و با تجهيز لكوموتيوهاي جديد به 40 ميليون تن ارتقا خواهد يافت. وي از برقي كردن محور بافق- بندرعباس كه از سال 1373 مطرح بوده است به عنوان اولين پروژه را آهن به صورت BOT (ساخت برهه برداري انتقال) خبرداد و تصريح كرد: با توجه به عوامل برجسته از جمله محدوديت هاي كشش ديزلي و شيب تند(بالا) در مسير ريلي هرمزگان تهيه توافقنامه هاي اوليه متقاضي سرمايه گذاري براي برقي كردن محور بافق- بندرعباس مستلزم صرف زمان طولاني بود كه تاكنون بخش اعظم آن در مواردي نظير اعلام شرايط فني لكوموتيوها، نگهداري خطوط و ايمني مسير انجام شده است. بيرانوند با اشاره به تمايل شركت فراب به عنوان پيمانكار و سرمايه گذار بخش خصوصي براي برقي كرن محور ريلي بافق بندرعباس به صورت BOT اظهار داشت : از آنجا كه ماهيت طرح هاي BOT اجراي مولفه هاي بسيار دقيق در مباحث تامين مالي و توان اجرايي را مي طلبد به نظر مي آيد واگذاري مناقصه اين پروژه به پيمانكار با ترك تشريفات صورت گيرد. مجري طرح برقي كردن شركت راه آهن از نهايي شدن مذاكرات و توافق با شركت فراب حداكثر در سه ماه آينده براي آغاز عمليات برقي كردن راه آهن بافق – بندرعباس خبرداد و گفت: از آنجا كه اين پروژه به صورت كنسرسيوم شركت هاي داخلي و خارج اجرا خواهد شد تاكنون مجموعه فرآب توانسته موافقت تامين مالي پروژه مذكور به ارزش حدود 800-700 ميليارد تومان از موسسه سايناشور چين(شركت بيمه سرمايه گذاري چين) را كسب كند كه البته مذاكراتي براي تضمين بيشتر اعتبار پروژه با موسسات مالي اسپانيا نيز در حال انجام است.

بيرانوند با اشاره به محدوديت هاي جدي مسير براي اجراي پروژه مذكور افزود: اجراي اين پروژه در ساعات مسدود ساختن مسير حداكثر طي چهار سال عملياتي مي شود.