نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

تهيه طرح مرتعداري فرصتي مناسب جهت استفاده مرتعداران از تسهيلات بانكي

تهيه طرح مرتعداري فرصتي مناسب جهت استفاده مرتعداران از تسهيلات بانكيرييس اداره منابع طبيعي بافق گفت: اعطاي تسهيلات بانكي و حمايت مالي و ديگر مزاياي تهيه طرح مرتعداري جهت مشاركت بهره برداران در مديريت منابع طبيعي است.

محمد خسرواني تصريح كرد: اجراي طرح هاي مرتعداري تنها با مشاركت بهره برداران امكان پذير است. اقدامات شايسته اي كه براي ارتقاي فرهنگ عمومي در راستاي رفع مشكلات فراروي بهره برداران عرفي صورت گرفته است، توسعه سرمايه گذاري و افزايش استفاده از تسهيلات بانكي در بخش مرتع است. اين اقدام فراهم شدن بسترهاي لازم براي جلب مشاركت مردمي در مديريت منابع طبيعي و موجب موفقيت طرح يا پروژه مي گردد.

وي با اشاره به ديگر مزاياي تهيه طرح مرتعداري، اضافه كرد: مجريان طرح ها علاوه بر استفاده از تسهيلات بانكي و حمايت مالي از ديگر مزاياي طرح مرتعداري از جمله بيمه نمودن مرتع خود تا در زمان خشكسالي، خسارت وارده به مرتع پرداخت گردد و همچنين معاف از پرداخت عوارض ساليانه كه هر سال براي چراي يك واحد دامي نرخي از سوي سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور تعيين مي گردد و در سال 1391، عوارض چرا به ازاي هر دام مجاز پروانه مرتعداري 3620 ريال تعيين شده است، استفاده مي نمايند.

خسرواني ادامه داد: تا پايان سال 1390 در 144 هزار و 847 هكتار از عرصه مراتع شهرستان بافق طرح مرتعداري تهيه گرديده است كه از اين ميزان 80 هزار و 569 هكتار آن طي قرارداد رسمي به 23 نفر مرتعدار واگذار گرديده است.

يادآور مي شود: مراتع مميزي شده شهرستان بافق با 58 سامانه عرفي بيش از 210هزار هكتار وسعت دارد.