نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

جايگاه خلاقيت وذوق هنري در روابط عمومي

جايگاه خلاقيت وذوق هنري در روابط عمومي


جايگاه خلاقيت وذوق هنري در روابط عمومي

جايگاه خلاقيت وذوق هنري در روابط عمومي

مقدمه :

   روابط عمومي يك اداره ونهادبراي موفقيت، نياز به مجموعه اقداماتي دارد كه به مقبوليت وبهبود امور سازماني كمك نمايد .براي اين منظور، هرگز نبايد اين گونه تلقي كرد كه با مطالعه يك وياچند كتاب فني وتخصصي روابط عمومي وارتباطات والگوبرداري از روابط عمومي هاي ديگر، مي توان به موفقيت هاي بزرگ خارق العاده اي دست يافت ،بلكه بايد به اين نكته اذعان داشت كه كار روابط عمومي، ظرافت خاصي دارد وداشتن «ذوق هنري» مي تواند تلفيقي از روش هاي گوناگون را به منظور بهبود امور وخروج از بحران را ارائه نمايدکه شاید درهیچ جای دیگری نظیری برای آن نتوان یافت وبه عبارت بهتر ،نقش «خلاقيت مدير روابط عمومي» نقشي ممتاز است كه مي تواندمتناسب با هرموقعيت مثمر ثمر  واقع گرددواداره وسازمان رابرای رسیدن به اهداف عالی یاری نماید .

 چند نكته ي اجرايي مفيد در زمينه بهبود امور روابط عمومي ها  :

۱-مبناي كار روابط عمومي قبل از هرچيز بايد براساس رضاي خداوند متعال وتلاش درجهت رضايت خلق خدا قرار گيرد

۲- تلاش درجهت كسب تخصص لازم دركار روابط عمومي بايد به عنوان يك اصل مهم فراموش نگردد و در اين مورد ، بهتر است به شعار كنگره ی روابط عمومي توجه شود كه :  «يا بايد متخصص شد ويا بايد كار روابط عمومي را كنار نهاد وبه حرفه ی ديگري روي آورد

۳-فرهنگ جامعه نبايد دراطلاع رساني ها وفعاليت هاي روابط عمومي ناديده انگاشته شود .

۴-روابط عمومي بایستی اطلاعات را متناسب با موقعيت سازماني به گونه اي طبقه بندي نمايد كه مسئولان رده بالاي سازماني ،مياني و ارباب رجوع را  درحد خود نسبت به اداره وسازمان مطلع نمايد وسطح رضايتمندي عمومي را فراهم كند .

۵-روابط عمومي موفق هم اطلاع رساني مي كند هم  اطلاع يابي را دردستور كار خود قرار مي دهد.

۶-روابط عمومی موفق باید برای شادابی وپویایی اداره وسازمان خود تلاش مستمری را به کار گیرد واز ابزارهای مختلف برای این منظور بهره جوید.امالازم است این عمل بسیار سنجیده وبا تدبیر انجام گیرد وضمن احترام به سلایق وافکار مختلف ،اقدامات انجام شده با اهداف وچشم انداز سازماني وقوانین ومقررات کشوری همخواني داشته باشد .

۷-درفعاليتهاي روابط عمومي ،مراد تنها انتقال وانتشار اطلاعات نيست ،بلكه هدف برقراري ارتباط مطلوب وبهينه ی اجتماعي است .

۸-روابط عمومي بايد از اهداف سازمان بااطلاع باشد وقدرت تجزيه وتحليل عملكرد اداره سازمان درارتباط با رسيدن به اهداف مورد نظر را داشته باشد.  

۹-روابط عمومي بايد يك كار گزار ارتباطي خوب بوده وابتكار وخلاقيت داشته باشد.

۱۰-روابط عمومي بايد به گونه اي عمل كند كه بازيچه ي دست ساير واحدها قرا نگيرد .

۱۱-روابط عمومي بايد هم آهنگ با تحولات قرن ۲۱  از ابزارهاي اطلاع رساني استفاده لازم را به عمل آورد

۱۲-روابط عمومي بايدبراي افزايش كارايي واثربخشي مجموعه  تلاش نمايد وانگيزه لازم رابراي رسيدن به اين منظور فراهم نمايد .