نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

جوان ترین و مسن ترین داوطلبان شورای اسلامی شهر و روستا

جوان ترین و مسن ترین داوطلبان شورای اسلامی شهر و روستا


رئیس ستاد انتخابات بافق :

به گزارش کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات بافق ، "علی اصغر رنجبر" با اشاره به آخرین آمار و اطلاعات داوطلبان ثبت نام کننده در چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: در مجموع طی ۷ روز مهلت ثبت نام، 279 داوطلب برای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ثبت نام کرده اند که از این تعداد 21 درصد برای شوراهای اسلامی شهر و  79 درصد برای شوراهای اسلامی روستا بوده است.

وی همچنین با اشاره به آمار تفکیک جنسیتی داوطلبان گفت: در این دوره از انتخابات 10 نفر از داوطلبان را بانوان تشکیل داده اند.

" رئیس ستاد انتخابات بافق " همچنین با اشاره به ترکیب سنی داوطلبان افزود : در شورای اسلامی شهر جوان ترین داوطلب با ۲8 سال سن و مسن ترین سن 54 سال می باشد و از شورای اسلامی روستا جوان ترین داوطلب با 25 سال سن و مسن ترین با 61 سال ثبت نام کرده اند.