نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

حضور کارشناسان جهاد کشاورزی در دانشگاه آزاد اسلامی بافق

حضور کارشناسان جهاد کشاورزی در دانشگاه آزاد اسلامی بافقبه منظور اطلاع از روند کاشت درختان زیتون و خرما، کارشناسان جهاد کشاورزی با حضور در دانشگاه آزاد اسلامی بافق؛ از طرح های کشاورزی این دانشگاه بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی واحد بافق، چهار تن از کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی با حضور در دانشگاه آزاد اسلامی بافق از چگونگی اجرای طرح های این دانشگاه در زمینه کاشت و داشت درختان زیتون و خرما؛ اطلاع یافتند.

در این بازدید، کارشناسان از محل های کاشت بیش از 2500 اصله درخت زیتون و 800 اصله درخت خرما که زیر نظر جهاد کشاورزی بافق در مزارع دانشگاه غرس شده است؛ دیدن کرده و با ارائه راهکار، دستور العمل های  لازم برای پیشرفت بهتر امور را گوشزد نمودند.