نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

خسارت وارده به مراتع تابستانه شهرستان بافق پرداخت گرديد.

خسارت وارده به مراتع تابستانه شهرستان بافق پرداخت گرديد.


رئیس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري خبر داد:

رييس اداره منابع طبيعي بافق از پرداخت خسارت وارده به مراتع تابستانه به مرتعداران اين شهرستان در مرداد ماه سالجاري خبر داد.

محمد خسرواني گفت: براي حمايت از طرح هاي مرتعداري در برابر حوادث غير مترقبه اي چون سيل، خشكسالي و ... كه آسيب پذيري بالايي دارند، استفاده از صنعت بيمه براي جبران بخشي از خسارات وارده به مجريان طرح ها و ايجاد آرامش روحي و انگيزه كافي براي سرمايه گذاري در طرح هاي مرتعداري بسيار مفيد و تعيين كننده است چرا كه ريسك پذيري سرمايه گذاري در طرح ها را كاهش داده و به مشاركت بيشتر مجريان و اجراي هرچه بهتر طرح ها مي انجامد .

وي ادامه داد: اين اداره با هدايت دفتر فني اداره كل و همكاري صندوق بيمه محصولات كشاورزي و بانك كشاورزي حركت مؤثر و قابل توجهي در اين زمينه به انجام رسانده اند و در سال قبل 12 فقره مرتع تابستانه داراي طرح مرتعداري به وسعت 34487 هكتار از مراتع شهرستان بافق را تحت پوشش بيمه قرار داده اند.

وي با اشاره به اينكه كمبود بارندگي و همچنين پراكنش زماني و مكاني نامناسب آن در سال آبي جاري به پوشش گياهي مراتع شهرستان بافق آسيب فراوان وارد كرده است، اضافه نمود: در مرداد ماه سالجاري 130ميليون ريال خسارت وارده به مراتع تابستانه داراي طرح مرتعداري اين شهرستان به 3 شورا و 13 مرتعدار پرداخت گرديد.

رئيس اداره منابع طبيعي بافق خاطرنشان كرد: در سالجاري نيز 16 فقره مرتع تابستانه داراي طرح مرتعداري شهرستان بافق با وسعت  51667 هكتار تحت پوشش مزاياي بيمه قرار گرفته است.

يادآور مي شود: مراتع تابستانه شهرستان بافق داراي 27 سامانه عرفي مميزي شده با وسعت 99289 هكتار است كه تاكنون براي 20 سامانه با وسعت 75484 هكتار طرح مرتعداري تهيه گرديده است.