نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

روستای بیدان پنج بافق به شبکه تلفن ثابت متصل گردید

روستای بیدان پنج بافق به شبکه تلفن ثابت متصل گردید


روستای بیدان پنج بافق به شبکه تلفن ثابت متصل گردید

به گزارش روابط عمومی مخابرات بافق ، این طرح توسط SMAX از مرکز بشکان قریب به 30 خط تلفن به روستای بیدان پنج انتقال و مورد بهره برداری اهالی قرار گرفت.شایان ذکر اینکه در این مراسم فرماندار بافق، بخشدار مرکزی و تعدادی از مسئولین شهرستان و اهالی روستا حضور داشتند. فرماندار بافق در این مراسم از مدیریت و کارکنان شرکت مخابرات استان یزد و شهرستان بافق تقدیر و تشکر نمود.