نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

رئيس ايستگاه تحقيقات ماهیان آب شور داخلی بافق : توليد گوشت ماهي تيلاپيا بافق در هر هزار مترمكعب ،سالانه 50 تن است

رئيس ايستگاه تحقيقات ماهیان آب شور داخلی بافق : توليد گوشت ماهي تيلاپيا بافق در هر هزار مترمكعب ،سالانه 50 تن است


رئيس ايستگاه تحقيقات ماهیان آب شور داخلی بافق : توليد گوشت ماهي تيلاپيا بافق در هر هزار مترمكعب ،سالانه 50 تن است

 

 

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری بافق، رئيس ايستگاه تحقيقات ماهیان آب شور داخلی بافق گفت: توليد گوشت ماهي تيلاپيا در استخرهاي بتني يك هزار مترمكعبي تنها ايستگاه ملي تحقيقات ماهيان آبهاي شور غيرساحلي در ايران در بافق سالانه بيش از 50تن است .

 

"احمد بيطرف" افزود: اين گونه ماهي در استخرهاي خاكي نيز به ازاي هر متر مربع سه قطعه با متوسط وزن هرقطعه 400گرم است كه در مجموع توليد سالانه آن در واحد سطح 12تن است .

وي ادامه داد: اين گونه غيربومي تيلاپيا در دو تيپ قرمز و سياه حدود 2سال پيش از كشور اندونزي براي تحقيقات به ايستگاه تحقيقاتي شهرستان بافق وارد شد و هم اكنون 6پروژه تحقيقاتي تحت عنوان يك طرح جامع معرفي تيلاپيا به مناطق مركزي ايران بر روي اين گونه از ماهيان در حال اجراست.

رئيس ايستگاه تحقيقات ماهیان آب شور داخلی بافق افزود :تكثير و توليد بچه ماهيان نورس ،شناسايي احتياجات غذايي و سازگاري تيلاپيا با شرايط آب لب شور ،تك جنس سازي يا همان نر سازي تيلاپيا ،بررسي اثرات زيست محيطي و بررسي اهميت اقتصادي و اجتماعي آن از مهمترين پروژهاي تحقيقاتي بر روي اين گونه از ماهيان است.

بيطرف با بيان اينكه برخي از اين پژوهش ها پايان يافته يا مراحل پاياني را طي مي كند، گفت :اميدواريم با نتايج مثبتي كه از اين تحقيقات حاصل شده در ابتداي سال 90موفق شويم با ارائه نتايج به سازمان محيط زيست كشور مجوز پرورش اين ماهي را بگيريم وپس از آن اين گونه خوش خوراك ،پرتوليد ،داراي ارزش غذايي بالا، سازگار با محيط و پرآتيه را وارد سيستم آبزي پروري كشور كنيم .

رئيس ايستگاه تحقيقات ماهیان آب شور داخلی بافق خاطرنشان كرد: موسسه تحقيقاتي شيلات بافق تنها ايستگاه ملي تحقيقات ماهيان آب هاي شور غيرساحلي در ايران است كه از سال 80 در راستاي بررسي گونه هاي جديد وارداتي، مطالعه پرورش ماهيان در آب هاي شور كشور و پاسخگويي به نيازهاي شيلاتي استان يزد تاسيس و تاكنون 14طرح ملي در زمينه پرورش آبزيان در اين مركز با موفقيت انجام شده است.