نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

رئيس ايستگاه تحقيقات ماهیان آب شور داخلی بافق : طرح جامع معرفي ماهي تيلاپيا به مناطق مر كزي كشور در شهرستان بافق در حال اجراست.

رئيس ايستگاه تحقيقات ماهیان آب شور داخلی بافق : طرح جامع معرفي ماهي تيلاپيا به مناطق مر كزي كشور در شهرستان بافق در حال اجراست.


رئيس ايستگاه تحقيقات ماهیان آب شور داخلی بافق : طرح جامع معرفي ماهي تيلاپيا به مناطق مر كزي كشور در شهرستان بافق در حال اجراست.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری بافق، رئيس ايستگاه تحقيقات ماهیان آب شور داخلی بافق در بافق اظهار داشت: گونه غير بومي تيلاپيا در دو تيپ قرمز و سياه حدود  2 سال پيش از كشور اندونزي براي تحقيقات به ايستگاه تحقيقاتي شهرستان بافق وارد شده و هم اكنون 6 پروژه تحقيقاتي تحت عنوان يك  طرح جامع معرفي تيلاپيا در مناطق مركزي ايران بر روي اين گونه از ماهيان در حال اجراست.

احمد بي طرف افزود : تكثير وتوليد بچه ماهيان نورس ، شناسائي احتياجات غذائي وسازگاري تيلاپيا تحت  شرايط آب لب شور ، تك جنس سازي يا همان نر سازي تيلاپيا ، بر رسي اثرات زيست محيطي تيلاپيا وبررسي اهميت اقتصادي واجتمائي آن از مهمترين پروژهاي تحقيقاتي بر روي اين گونه از ماهيان است.

وي با بيان اينكه برخي از اين پژوهش ها پايان يافته يا مراحل پاياني را طي ميكند گفت : اميد واريم بانتايج مثبتي كه از اين تحقيقات حاصل شده در ابتداي سال 90موفق شويم با ارائه نتايج به سازمان محيط زيست كشور مجوز پرورش اين ماهي را بگيريم وپس از آن اين گونه خوش خوراك ، پرتوليد ،داراي ارزش غذائي بالا، سازگار با محيط وپر آتيه را وارد سيستم آبزي پرور ي كشور كنيم.

خاطرنشان مي شود موسسه تحقيقاتي ماهیان آب شور داخلی بافق تنها ايستگاه ملي تحقيقات ماهيان آب هاي شور غيرساحلي در ايران  است كه از سال 80 در راستاي بررسي گونه هاي جديد وارداتي، مطالعه پرورش ماهيان در آب هاي شور كشور و پاسخگوئي به نيازهاي شيلاتي استان يزد تاسيس و تاكنون 14 طرح ملي در زمينه پرورش آبزيان دراين مركزانجام شده است.