نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

رييس جديد آموزش و پرورش بافق معرفي شد

رييس جديد آموزش و پرورش بافق معرفي شد


رييس جديد آموزش و پرورش بافق معرفي شد

در مراسمي با حضور امام جمعه و فرماندار و جمعي از مسوولان محلي و فرهنگيان بافق رئيس جديد آموزش وپرورش اين شهرستان معرفي شد

رئيس سازمان آموزش وپرورش استان يزد دراين آئين با اشاره به جايگاه واهميت بي بديل آموزش وپرورش در شکل دهي رفتاري ، اخلاقي و فکري افراد جامعه برلزوم تحول بنيادي در نظامآموزش وپرورش تاکيد کرد.

باغستاني گفت : لازمه تحول وتعامل با ديگران، استفاده از فکر وانديشه روحانيون ، اساتيد دانش آموزان و همه صاحب نظران است .

وي با اشاره به موفقيتهاي علمي و فرهنگي سازمان آموزش وپرورش استان يزد گفت : همه اين موفقيتها در سايه تعامل با صاحب نظران ودستگاههاي اجرايي استان حاصل شده است .

او همچنين از بازگشت معلمين بازنشسته به مدارس استان خبرداد وگفت : براساس بخشنامه جديد وزارت آموزش وپرورش ،براي نخستين بار فرهنگيان مي توانند هفته اي 8 ساعت به صورت حق التدريس در مدارس فعاليت داشته باشند .

باغستاني صدور کارت طلايي براي فرهنگيان را نيز از ديگر اقدامات آموزش وپرورش عنوان کرد وگفت : با اين کارت بهترين خدمات درماني به فرهنگيان و خانواده آنها ارائه مي شود .

وي نيروي انساني رامهمترين سرمايه آموزش وپرورش دانست وافزود : 65 درصد از نيروهاي آموزش وپرورش بافق از مدرک ليسانس برخوردارند و اين خود سرمايه ارزشمندي براي رشد و شکوفايي بيشتر اين شهرستان است.

امام جمعه بافق هم در اين مراسم ضمن قدر داني از خدمات ميرزايي رئيس قبلي آموزش وپرورش شهرستان گفت : رئيس جديد آموزش وپرورش بافق بايد ضمن ارتقاء فعاليتها ، براي به دست آورد ن رتبه هاي برتر کنکور و افزايش تعداد پذيرفته شدگان در مراکز آموزش عالي تلاش کند .

حجت الاسلام سليمان تصريح کرد : ارتقاء جايگاه علمي بافق در سطح استان و کشورملاک ارزيابي و موفقيت رئيس جديد آموزش وپرورش اين شهرستان خواهد بود .
ذبيح ا... خواجه ای فرماندار بافق نيز با اشاره به ارتباط 95 درصد افراد جامعه با آموزش وپرورش گفت : با توجه به نقش آموزش وپرورش در تعليم و تربيت آينده سازان کشور ،

مسوليت مديران اين نهاد در قبال جامعه نسبت به ديگر مسوليتها حساس تر است .

درپايان ضمن قدر داني از زحمات کاظم ميرزايي رئيس قبلي ، آقاي محمود خواجه اي به عنوان رئيس جديد آموزش وپرورش بافق معرفي شد .