نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

سال جهاد اقتصادی

سال جهاد اقتصادی


سال جهاد اقتصادی

سال جهاد اقتصادی گرامی باد

اگر بخواهيم در ادبياتِ امروز ما براى «جهاد» معادلى پيدا كنيم، ميشود «مبارزه». جهاد اقتصادى، يعنى مبارزه‌ى اقتصادى.   (مقام معظم رهبري ،)