نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب


یک خطا در زمان پردازش قالب رخ داده.
34630032
1## 
2## Velocity Transform Template 
3## 
4## All dynamic elements in a structure can be accessed as a Velocity variable. 
5## 
6## The given structure: 
7## 
8## <root> 
9##  <dynamic-element name="main-text" type="text_area"> 
10##   <dynamic-element name="sub-image" type="image"></dynamic-element> 
11##   <dynamic-element name="sub-text" type="text"></dynamic-element> 
12##  </dynamic-element> 
13##  <dynamic-element name="more-text" type="text_area"></dynamic-element> 
14##  <dynamic-element name="ms-list" type="multi-list"> 
15##   <dynamic-element name="chocolate" type="Chocolate"></dynamic-element> 
16##   <dynamic-element name="strawberry" type="Strawberry"></dynamic-element> 
17##   <dynamic-element name="vanilla" type="Vanilla"></dynamic-element> 
18##  </dynamic-element> 
19## </root> 
20## 
21## The dynamic element "main-text" can be accessed in the following ways: 
22## 
23## $main-text.getName()   - The name "main-text" 
24## $main-text.getData()   - The data in the article for main-text 
25## $main-text.getType()   - The type "text-area" 
26## $main-text.getChildren() - A collection with two nodes (sub-image and 
27##              sub-text) that can be used in the #foreach clause 
28## $main-text.getSiblings() - A collection of elements with the name 
29##              "main-text". This will only return more than one 
30##              element if this element is repeatable. 
31## 
32## One special accessor exists for elements of type "multi-list": 
33## 
34## $ms-list.getOptions() - A collection with up to three string entries 
35##             (chocolate, strawberry, or vanilla) that can be used 
36##             in the #foreach clause 
37## 
38## Another special accessor exists for elements of type "link_to_layout": 
39## 
40## $linkToPage.getUrl() - The URL that links to the selected page in the current 
41##            community, organization, etc. 
42## 
43## The variable $journalTemplatesPath can be used to include another Journal 
44## template, e.g. #parse ("$journalTemplatesPath/LAYOUT-PARENT") 
45## 
46## The variable $viewMode specifies which mode the article is being viewed in. 
47## For example, if $viewMode evaluates to "print", that means the user clicked 
48## the print icon to view this article. 
49## 
50 
51 
52$lead.getData() 
53</br> 
54$content.getData()