نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

سحرگاه ديشب ضربت جهل و ناداني و ضربت افراط بر فرق مردي فرود آمد كه كسي جرات و ياراي رو در رويي با او را نداشت

سحرگاه ديشب ضربت جهل و ناداني و ضربت افراط بر فرق مردي فرود آمد كه كسي جرات و ياراي رو در رويي با او را نداشتقاتل، وقتي را براي فرود آوردن شمشير انتخاب كرده بود كه مي دانست او ذوب در خدا و فارغ از اين دنياست؛ ديشب ضربت شمشير بر فرق مردي فرود آمد كه در اوج قدرت با مردم و بخصوص ايتام و بي نوايان، مهربان و متواضع بود. مردي بود كه در سخنوري و كتابت هنوز كسي به پاي او نرسيده و نهج البلاغه اش سرشار از جملات عالمانه با نهايت شيوايي و زيبايي است؛ او مردي بود كه روش زمامداري را در نامه اش به مالك اشتر مشخص نموده و امروز اين نامه محل رجوع مسلمان و غير مسلمان براي آموختن و به كار بردن شيوه هاي مديريت است.
بله، كسي كه ضربت خورد، مردي است كه پس از قرن ها مسلمانان به او افتخار مي كنند، اروپائيان در مقابل شمايلش در موزه لوور تعظيم مي كنند و ناپلئون بناپارت با همه غروري كه داشت در مقابل عظمت او كلاه از سر بر مي دارد؛ پهلوانان او را الگوي پهلواني، كشاورزان او را كشاورز نمونه، سواركاران او را زبده ترين سواركار، رزمندگان او را بزرگترين سردار و عابدان و عارفان او را پيشروترين عارف مي دانند. او "علي" بود ... .
 
محمد  زاده رحماني/ بافق