نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

شورای ورزش شهرستان تشکیل جلسه داد

شورای ورزش شهرستان تشکیل جلسه داد


شورای ورزش شهرستان تشکیل جلسه داد
در این نشست ابتدا فرماندار بافق پيرامون مسائل ورزش و سهم 30% تربيت بدني سخناني عنوان گرديد تا با برنامه ريزي و ارائه راهكار بتوانيم ورزش شهرستان را در جايگاه شايسته استان رسانده و همچنين با تشويق جوانان به ورزش پديده شوم اعتياد جايگزين نشاط و طراوت در جامعه نگردد.
در ادامه مديرعامل محترم شركت سنگ آهن مركزي مساعدت درچهارچوب مقررات را مطرح واعلام نمود درصورتيكه در آئين نامه مربوطه محدوديت هايي درج شود همكاري بيشتر در اين مقوله را خواهدنمود مهندس احمدیه گفت: شركت سنگ آهن مركزي متعهد می شود مبلغ 35 ميليون تومان جهت كمك به هياتهاي ورزشي در اختيار تربيت بدني شهرستان بافق قراردهند.
رئيس تربيت بدني شهرستان در این نشست عنوان نمود پيگيري درخصوص جذب اعتبارات از طريق استان و سهم شهرستان از طريق تربيت بدني در حال پيگيري مي باشد.
در پایان این نشست مقرر شد اداره كل تربيت بدني استان يزد درخصوص نصب ديواره سنگ نوردي،سقف كاذب استخر سرپوشيده بافق، چمن مصنوعي و تعويض كف پوش سالن تختي بعد از برآورد قيمت توسط تربيت بدني به شركت سنگ آهن مركزي جهت پرداخت از مابقي مانده حساب 30% سهم سازمان در سال 87 اقدام نمايند.