نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

صدورمجوزتاسیس 2 باب کانون فرهنگی هنری مساجد در شهرستان بافق

صدورمجوزتاسیس 2 باب کانون فرهنگی هنری مساجد در شهرستان بافق


صدورمجوزتاسیس 2 باب کانون فرهنگی هنری مساجد در شهرستان بافق
همانگونه که دراهداف رسالت انبیاء الهی ،تهذیب نفس وتزکیه وآنگاه آموزش دانش مقدم بر هرچیزمطرح می شود مسجد پایگاه اصلی جهت تداوم این راه است دراین راستا باتوجه به گسترش فعالیتهای فرهنگی وهنری درمساجد طفلان مسلم ومهدیه مبارکه بافق مجوز تاسیس کانون فرهنگی هنری دراین دو مسجد فوق الذکرصادرگردید به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ وارشاداسلامی بافق اهداف وفعالیتهای این دوکانون برگزاری مراسمها وجشنهای ملی ومذهبی ،همچنین برنامه ریزی وتشکیل کلاسهای آموزشی درسطوح مختلف می باشد
به گزار ش روابط عمومی اداره ارشاد اسلامی بافق درحال حاضر6 باب کانونهای فرهنگی هنری مساجد جهت توسعه وگسترش فعالیتهای فرهنگی هنری واشاعه فرهنگ دینی ومذهبی درشهرستان بافق مشغول به فعالیت می باشند.