نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

فناوری

فناوری


  • ارائه طرح هاي به كارگيري و توسعه فناوري اطلاعات
  • ايجاد، مديريت (از جمله ايمن سازي، تهيه نسخه پشتيبان و ...)
  • ارائه خدمات ارتباطي شبكه هاي رايانه اي فرمانداري و بخشداري و ادارات تابعه شهرستان
  • تامين و تهيه سيستم هاي نرم افزاري و سخت افزاري مورد نياز  از طريق بهره گيري از بخش خصوصي
  • هدايت پشتيباني هاي فني سيستم هاي نرم افزاري و سخت افزاري مورد استفاده
  • تهيه گزارش هاي عملكرد برنامه اي ماهانه
  • انجام ساير امور محوله مرتبط با وظايف