نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

قلعه باقر آباد

قلعه باقر آباد


قلعه باقر آباد

قلعه باقر آباد

موقعيت : شمال روستاي باقر اباد

شماره ثبت 13000

قدمت : اوا ئل دوره قاجاريه

قلعه باقر آباد به دستور عبدالرحيم  خان فرزند محد تقي خان بافقي ساخته شده اين قلعه در سه مرحله بنا گرديده است ابتدا برج شمالي كه محل زندگي عشكر مي باشد و قسمت برج جنوبي ده سال بعد ساخته شد و در سال 1298 هجري شمسي به علت هرج ومرج در كشور مروم روستا  دور قلعه را حصار كشيدند اين قلعه با مصالح خشتو گل ساخته شده است برج شمالي قلعه با ارتفاع 8 متر داراي دو طبقه 3 سنگ انداز و 10 جايگاه تيرانداز مي باشد

برج دو م قلعه كه در قسمت جنوبي قلعه قرار دارد ب صورن هشت ضلعي با ارتفاع  11 متر در دو طبقه داراي 16 روزن تيرانداز و 4 سنك انداز مي باشد قلعه داراي 45 اتاق با اندازه هاي متفاوتي مي باشد سه راهور در دورن قلعه وجود دارد كه راهروي اول برج جنوبي  را به برج شمالي متصل  مي كند و دو راهرو ي ديگر  در دوطرف راهروي اول قراردارد و دسترسي به اتاق هاي قلعه را براي ما مكان پذير ميسازد