نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

قوه قضائیه

قوه قضائیه


قوه قضائیه

«آگهي استخدام قوه قضائیه »

قوه قضائيه در نظر دارد به استناد بند ب ماده 211 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه تعداد 3172 نفر از افراد واجد شرايط را از طريق برگزاري آزمون و انجام مراحل گزينش براي خدمت در دادگستري كل استان‌ها و مراكز ستادي استخدام نمايد.