نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

كمربند حفاظتي، جداكننده اراضي ملي و دولتي از مستثنيات مردمي

كمربند حفاظتي، جداكننده اراضي ملي و دولتي از مستثنيات مردمي


اداره منابع طبيعي و آبخيزداري

رئيس اداره منابع طبيعي گفت:‌ كمربند حفاظتي جداكننده اراضي ملي و دولتي از مستثنيات مردمي است.

 

وي ضرورت پروژه كمربند حفاظتي را يادآور شد و افزود: از دلايل اهميت اين پروژه مي توان به ارزش ذاتي زمين و درنتيجه اشتهاي هميشگي افرادي براي تصاحب غيرقانوني آن، مجاورت اراضي ملي و دولتي با مستثنيات و عدم تمايز خاص در عرصه در اغلب موارد و نبود نيروي كافي براي گشت در عرصه ها در فواصل زماني قابل قبول با توجه به سطح وسيع اراضي ملي و دولتي اشاره كرد.

 

همچنين وي اولويت اجراي پروژه ي مذكور در شهرستان بافق را منطقه گودگوار اعلام نمود و تصريح كرد: در اين منطقه از يك سو انگيزه تجاوز به اراضي ملي و دولتي به دليل نزديكي به شهر و ارزش افزوده قابل توجه زمين بيش از مناطق ديگر بوده و از سوي ديگر به دليل تراكم بالاي مستثنيات اوليه و اراضي واگذاري كشاورزي و مجاورت آن با جنگلهاي دست كاشت ( ايستگاه بيابانزدايي شهيد سيد مصطفي خميني) شناسايي تجاوزات و تصرفات انجام شده كه معمولاً بصورت تدريجي در مقياس هاي كوچك انجام مي شود به سرعت و سهولت قابل شناسايي نيست.

خسرواني اجراي پروژه كمربند حفاظتي را در كاهش تصرف آگاهانه و غير آگاهانه مردم مؤثر دانست و افزود: بر اساس طرح مصوب اجراي اين پروژه كه در سال 86 تهيه گرديده، تا كنون در حجم 19866 مترمكعب و با اعتبار 230 ميليون ريال عمليات حفر كانال حفاظتي انجام شده است.