نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

مديريت وسيع مراتع يكي از مهم ترين و گسترده ترين فعاليت هاي اداره منابع طبيعي است.

مديريت وسيع مراتع يكي از مهم ترين و گسترده ترين فعاليت هاي اداره منابع طبيعي است.


رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری بافق :

رييس اداره منابع طبيعي بافق گفت: مراتع مميزي شده شهرستان بافق با وسعتي در حدود 210 هزار هكتار گسترده ترين اكوسيستم هاي طبيعي شهرستان بوده و 25 درصد از عرصه شهرستان را در بر مي گيرد.

محمد خسرواني با بيان اينكه مديريت عرصه وسيع مراتع شهرستان يكي از مهم ترين و گسترده ترين فعاليت هاي اين اداره است افزود: پوشش گياهي مراتع به عنوان مهم ترين عامل حفظ آب و خاك با ارزش ترين بخش اكوسيستم هاي مرتعي بوده و باعث كاهش شدت برخورد ذرات باران با خاك شده و اين امر علاوه بر حفظ خاك باعث نفوذ آب به اعماق خاك، جلوگيري از ايجاد رواناب و تقويت سفره هاي آب زيرزميني مي شود. گياهان مرتعي اولين و مهم ترين منبع تأمين علوفه دام هاي سطح مراتع شهرستان مي باشند. توليد محصولات فرعي، توليد گياهان و فرآورده هاي دارويي و ... از فوايد ديگر مراتع شهرستان است.

وي بهره برداري بي رويه از مراتع، وجود دام مازاد بر ظرفيت، عدم وجود ساختار مناسب بهره برداري، خشكسالي هاي متوالي، وجود تعداد بهره برداران فراوان در عرصه مراتع، افزايش روزافزون جمعيت و افزايش تقاضاي گوشت و فرآورده هاي دامي و ... را در افزايش روند بهره برداري و تسريع در تخريب مراتع شهرستان عنوان كرد و ادامه داد: بهره برداري غير اصولي باعث تشديد تخريب ها و بروز مسايل و مشكلات بيشتري در حفظ منابع پايه آب و خاك شهرستان خواهد شد و هر گونه بهره برداري نامناسب و غير مجاز از بخش وسيعي از عرصه مراتع شهرستان باعث تبديل مراتع به بيابان گرديده و وقوع رخداد بيابان زايي را تسريع خواهد نمود.

همچنين وي يكي از مهم ترين اهداف اداره منابع طبيعي را  تلاش در جهت حفظ مراتع شهرستان با ايجاد تعادل بين ظرفيت توليد علوفه مراتع و دام هاي موجود در عرصه آن برشمرد و اضافه كرد: تا پايان سال 1390 در سطح 210 هزار هكتار از مراتع مميزي شده شهرستان، 59 سامانه عرفي با تعداد دام مجاز 37 هزار و 150واحد دامي بهره برداري مي شود.

يادآور مي شود: مرتع زميني است اعم از كوه يا دشت كه گياهان در آن بصورت خودرو رشد كرده و قابل تعليف جهت دام مي باشد.