نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

مدير كل منابع طبيعي استان از شناسايي كانونهاي بحراني حساس به فرسايش بادي و تعيين اولويت هاي اجرايي در بخش بيابان زدايي استان خبر داد.

مدير كل منابع طبيعي استان از شناسايي كانونهاي بحراني حساس به فرسايش بادي و تعيين اولويت هاي اجرايي در بخش بيابان زدايي استان خبر داد.


مدير كل منابع طبيعي استان از شناسايي كانونهاي بحراني حساس به فرسايش بادي و تعيين اولويت هاي اجرايي در بخش بيابان زدايي استان خبر داد.

مديركل منابع طبيعي استان در بافق گفت: تاكنون 19 كانون فرسايش بادي به وسعت 659 هزار هكتار در نقاط مختلف استان شناسايي شده كه 9 كانون شناسايي شده آن در اولويت اول براي عمليات بيابان زدايي است.

محمدرضا عالم از دشت اردكان-يزد/ اراضي بياياني ابركوه، بافق، طبس و بخشي از خاتم به عنوان بخشي از كانونهاي بحراني نام برد و تصريح كرد: عمليات بيابان زدايي در اين اراضي شروع شده است و همچنان ادامه دارد.

وي با بيان اينكه در طول 40 سال گذشته حدود 80 هزار هكتار عمليات بيابان زدايي در سطح استان صورت گرفته اظهار داشت: سال گذشته نيز در سطح 2 هزار هكتار عرصه هاي بياباني صدوق، ميبد، اردكان و گودگوار بافق با اعتبار بالغ بر 30 ميليارد ريال از محل اعتبارات استاني و سفر مقام معظم رهبري عمليات بيابان زدايي انجام شده است.

مديركل منابع طبيعي استان: مهار حركت ماسه هاي روان و كاهش معضلات زيست محيطي ناشي از آن را از مهمترين اهداف طرحهاي بيابان زدايي ذكر كرد و گفت: 6/5 ميليون هكتار از مساحت استان يزد عرصه هاي بياباني است و 19 درصد بيابانهاي كشور در اين استان قرار دارد.

محمدرضا عالم از اختصاص حدود 50 ميليارد ريال اعتبار به منابع طبيعي استان در سالجاري خبر داد و اظهار داشت: اين اعتبارات در راستاي عمليات مرتع داري، آبخيزداري و بيابان زدايي در شهرهاي مختلف استان هزينه خواهد شد.                   

وي همچنين از 114 هزار هكتار جنگل طبيعي در استان خبر داد و گفت: اين جنگلها در شهرهاي بافق، خاتم و طبس قرار دارد كه جنگل ارس باجگان بافق از جنگلهاي منحصر به فرد در كشور است.

 

خبرنگار - حبيبيان